Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
MadameRuiz | Inkt portret in opdracht
Laatst bijgewerkt op 11-september-2021

1. BEDRIJFSGEGEVENS
a) MadameRuiz: Eenmanszaak MadameRuiz is statutair gevestigd te Geffen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76884511.
b) Contact:
Miriam Groenen-Ruis
0031 6 111 26 805
art@madameruiz.nl
www.madameruiz.nl
c) Vestigingsadres:
Den Herd 6
5386EX Geffen
Openingstijdens op afspraak
d) KvK- en BTW-gegevens
KvK: 76884511
BTW: NL003119585B70

2. PRIJZEN EN BETALING
a) Prijzen op de website zijn vermeld in Euro’s, incl. BTW.
b) Offertes van MadameRuiz zijn geldig voor een termijn van 14 dagen.
c) Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft MadameRuiz het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
d) De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
e) Betalingen dienen vooraf in volledigheid te worden voldaan alvorens MadameRuiz jou definitief op de planning zet en de opdracht gaat uitvoeren.
f) De webshop draait op WooCommerce en Mollie. Je kunt je aankoop kopen via de webshop met IDEAL of via direct contact met MadameRuiz door middel van een Tikkie (tot 500euro) of overboeking.
f) Na volledige betaling is de opdracht definitief. (Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de kunstenares niet).

3. WIJZIGING OF ANNULERING OPDRACHT
a) Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant de volledige prijs heeft voldaan. Na een briefing en het tot stand komen van een overeenkomst, zal MadameRuiz binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
b) De opdrachtgever heeft het recht om bij producten waar druktekst wordt toegepast, zoals bij geboortekaartjes, de digitale tekst eenmalig te voorzien van controlewijzigingen alvorens bestanden gedrukt worden.
c) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de kunstenares gebruikelijke honorarium. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die MadameRuiz in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door MadameRuiz uitgevoerde werk te vergoeden.
d) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de kunstenares.

4. LEVERTIJD EN VERZENDING
a) Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen van standaard producten zoals prints die op werkdagen vóór 17:00 worden gedaan, proberen wij de volgende dag nog te verzenden. MadameRuiz verzendt uw producten op maandagen t/m vrijdagen.
b) Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig of zijn er andere onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte) en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte en vinden we samen een passende oplossing.
c) Portretten in opdracht hebben logischerwijs meer tijd nodig omdat deze producten speciaal voor jou met de hand worden gecreëerd. Bij aanvang van de opdracht wordt in overleg afgesproken wanneer het portret uiterlijk met PostNL verstuurd zal worden. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late betaling, aanleveren van geschikt beeldmateriaal en eventuele teksten door de opdrachtgever, adresgegevens of andere informatie noodzakelijk voor de opdracht, ligt bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de levertermijn tot gevolg hebben. Via mail of ander gekozen communicatiemiddel wordt je op de hoogte gehouden van de stand van zaken.
d) Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste adresgegevens voor verzending. 
e) Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van PostNL. We hebben helaas geen invloed op de verzendtermijnen van PostNL en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen van de postbezorger. Je ontvangt altijd een track and trace om je bestelling te kunnen volgen. 
f) Inkt portretten in opdracht worden altijd aangetekend en verzekerd verzonden.

5. VERZENDKOSTEN
De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:
€4,- voor bestellingen tot € 50,-
Gratis voor bestellingen vanaf € 50,-
Inkt portretten in opdracht worden altijd gratis verzonden binnen Nederland. Voor verzendingen naar België wordt 15euro gerekend. Kosten voor verzending naar andere landen is in overleg met de kunstenares.

6. NAAMSVERMELDING
De naam van de kunstenares staat op elk werk en mag niet zonder toestemming worden verwijderd. De naam wordt subtiel met potlood geschreven rechts- of linksonder op het portret.

7. VERANDERINGEN IN ILLUSTRATIES
Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de kunstenares, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

8. AANSPRAKELIJKHEID
a) De prijs van de opdracht van opdrachtgever is nooit groter dan de schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
b) Voor alle indirecte en gevolgschade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
c) Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
d) Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal zoals gebruikte foto’s) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
e) Opdrachtgever is zich bewust van de licht- en watergevoeligheid van originele werken vervaardigd met ecoline, ecoline brush pens of andere waterverven. Opdrachtnemer zorgt voor een waterdichte, stevige verpakking tijdens verzending. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verkleuring of beschadiging vanaf het moment dat opdrachtgever het portret heeft ontvangen.
f) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. Opdrachtnemer dient opdrachtgever direct op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen tijdens transport.  In overleg zal een passende oplossing gezocht worden. Alle inkt portretten in opdracht worden verzonden in een stevige verpakking en aangetekend en verzekerd verzonden via PostNL.
g) Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de juiste tekst en gegevens op producten als geboortekaartjes en bedankkaarten en vrijwaart opdrachtnemer van kosten die gepaard gaan met eventuele aanpassing, herdruk en verzending.

9. KLEUR
a) Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de kleur en/of densiteit van onze producten in het echt iets kunnen afwijken van de digitale voorbeelden. Dit komt o.a. door de fotografie en de monitor-instellingen van uw scherm.
b) Opdrachtgever is zich bewust van de licht- en watergevoeligheid van originele werken vervaardigd met ecoline, ecoline brush pens of andere waterverven. Opdrachtnemer zorgt voor een waterdichte, stevige verpakking tijdens verzending. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verkleuring of beschadiging vanaf het moment dat opdrachtgever het portret heeft ontvangen. Inlijsten van dergelijke producten is sterk aan te raden. Ook is het beter deze producten niet in direct zonlicht te plaatsen.

10. KWALITEIT EN CONTROLE 
a) MadameRuiz garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 
b) De opdrachtgever is
zelf verantwoordelijk voor de tekst en de spelling van de tekst in de bestelling. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor fout aangeleverde namen, data, teksten en gegevens. De opdrachtgever heeft het recht om bij producten waar druktekst wordt toegepast, zoals bij geboortekaartjes, de tekst eenmalig te voorzien van controlewijzigingen. 
b) Is er toch iets misgegaan, dan zullen we uiteraard de deur niet dichthouden. Neem zo snel mogelijk telefonisch contact op, de kunstenares zoekt dan in overleg met u naar de beste oplossing.

11. AUTEURSRECHT
a) Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites, documenten, producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MadameRuiz. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van audio-, video, foto en tekstmateriaal zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van MadameRuiz is ten strengste verboden.
b) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht van alle producten, inclusief in opdracht vervaardigde producten, bij de kunstenares.
c) Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal zoals de gebruikte foto’s) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
d) Mocht de opdrachtgever / koper de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of een andere uitingsvorm dan wel willen verkopen, dan zal hiervoor toestemming gevraagd dienen te worden aan de kunstenares en dient er een overeenstemming te komen over de vergoeding voor de kunstenares.

12. WET KOOP OP AFSTAND / TEVREDENHEID
a) Mocht u niet tevreden zijn over onze geprefabriceerde prints dan mag u zonder opgaaf van redenen het werk retourneren. U dient hiervoor binnen 14 dagen contact op te nemen met de kunstenares. Na reactie van de kunstenares dient het werk onbeschadigd, ongebruikt en in een stevige verpakking geretourneerd te worden op kosten van de koper. De kunstenares is niet verantwoordelijk voor verlies of schade voor of tijdens transport. Het werk mag op geen enkele manier gekopieerd, nagemaakt of gedeeld zijn, dus ook niet online of via sociale media. (Natuurlijk mag je me wel een leuke foto delen op de sociale media wanneer je besluit het werk te houden.) Het retourbedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst aan u terugbetaald met dezelfde betaalmethode als waar je mee betaald hebt. Indien de behouden bestelling onder de 50euro komt, dan zullen de verzendkosten die gemaakt zijn door de kunstenares, van het retourbedrag worden afgehaald. In het geval dat de gehele bestelling wordt geretourneerd zal het volledige bedrag van de aankoop incl. de gemaakte verzendkosten worden geretourneerd.
b) Deze wet is niet van toepassing op in opdracht gemaakte producten, omdat het hier gaat om persoonlijk maatwerk (toelichting: ik kan uw portretten, rouwkaarten of geboortekaartjes niet terugnemen en aan iemand anders verkopen, ze worden voor u persoonlijk gemaakt). U krijgt altijd een digitale preview van het werk en u heeft het recht om hier uw feedback op te geven, zodat MadameRuiz nog eventuele aanpassingen kan maken. Pas na akkoord van opdrachtgever wordt het werk verzonden naar het opgegeven leveradres.

13. PRIVACY
Voor de volledige privacyverklaring verwijs ik je naar ons privacy beleid

14. CADEAUBONNEN
In aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden van MadameRuiz zijn deze Cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door MadameRuiz uitgegeven Cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een MadameRuiz Cadeaubon aanvaard je deze Cadeaubonvoorwaarden en committeer je jezelf aan naleving hiervan.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door MadameRuiz uitgegeven Cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte Cadeaubonnen) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door MadameRuiz en door aangewezen derde partijen.

  PERSOONSGEGEVENS
 2. Bij de aanschaf van de Cadeaubon worden er enkele contactgegevens van de koper en de begunstigde opgevraagd voor verdere afhandeling van de opdracht en om fraude te voorkomen.

  INLEVEREN
 3. Cadeaubonnen uitgegeven door MadameRuiz en/of door MadameRuiz aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar via MadameRuiz.nl / art@madameruiz.nl/cadeaubon 
 4. Een Cadeaubon van MadameRuiz kun je via art@madameruiz.nl inwisselen voor een inkt portret in opdracht / autonoom inkt portret of, wanneer blijkt dat het bedrag ontoereikend is, als bijdrage aan een inkt portret in opdracht / autonoom inkt portret. In verband met afwijkende btw-tarieven is de Cadeaubon geen betaalmiddel voor een print uit het assortiment of lijsten. 
 5. Het kan voorkomen dat de waarde van de aankoop lager is dan de waarde van de Cadeaubon. Het restantbedrag blijft bruikbaar voor volgende bestellingen. Deze waarde is opvraagbaar via art@madameruiz.nl. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon binnen de hier gestelde voorwaarden. 
 6. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen. 
 7. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden via een bankoverschrijving. 
 8. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. 
 9. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

  GELDIGHEID
 10. Iedere Cadeaubon van MadameRuiz is 3 jaar geldig na uitgifte. Tot 12 maanden na uitgifte gelden de prijzen van het moment van uitgifte; Daarna gelden de dan actuele prijzen zoals vermeld op madameruiz.nl  
 11. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt. 
 12. Aangezien een inkt portret in opdracht een product in opdracht betreft en wachttijden soms oplopen, wordt de datum van inwisselen bepaald door het moment van de officiële aanvraag van het inkt portret in opdracht door de begunstigde en de zo snel mogelijke plaatsing op de planning van MadameRuiz. De levering kan in overleg later plaatsvinden, maar de opdracht is bij inwisseling van de bon definitief.

  UITERLIJK
 13. De naam van zowel koper als begunstigde, waarde, datum van uitgifte, vervaldatum, unieke code en handtekening van MadameRuiz vind je op iedere Cadeaubon. Een Cadeaubon is alleen geldig wanneer alle velden door de kunstenares zijn ingevuld. De gegevens worden tevens bijgehouden door MadameRuiz. Iedere cadeaubon wordt met deze gegevens gecontroleerd.

  DIEFSTAL EN / OF FRAUDE 
 14. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 
 15. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd. 
 16. Een wijziging van begunstigde, vernoemd na AAN, is mogelijk, maar enkel wanneer de koper en MadameRuiz hiermee instemmen. Dit om fraude en diefstal te voorkomen. 
 17. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan MadameRuiz te worden verstrekt. MadameRuiz behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het aankoop/opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan MadameRuiz te overleggen. 
 18. Diefstal en/of fraude, dienen direct te worden gemeld aan MadameRuiz. MadameRuiz is niet verantwoordelijk voor diefstal of fraude.

  HERROEPINGSRECHT
 19. Op Cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.

  OVERIG
 20. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 
 21. Deze Cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de Cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde Cadeaubonvoorwaarden. 
 22. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen via art@madameruiz.nl of via telefoon 0611126805. MadameRuiz zal jouw e-mail of telefoontje dan zo spoedig mogelijk behandelen.

 

 

15. TOEPASSELIJK RECHT 
a) op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MadameRuiz gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
c) Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een betaling via de webshop of akkoord via de e-mail of andere digitale media, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van MadameRuiz en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
d) In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
e) De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen